10 RÅD FOR Å BLI BEDRE LEDER

Skal bedriften din lykkes er det særlig opp til de ansatte – de må yte sitt beste. Som leder må du derfor bygge opp en sterk og god lagånd der de ansatte er likeverdige medspillere og du kaptein. Her er ti råd for hvordan du kan bygge opp en god lagånd.
En god bedrifts- og lagånd må bygges helt fra første start – stein på stein. Alle ansatte er like verdifulle i teamet. Alle skal respekterer hverandre som likeverdige medarbeidere. Det må stilles strenge krav til etikk og moral.

1. Motivasjon og informasjon er avgjørende. Si klart fra hvor dere skal og hva som forventes av den ansatte.

2. Vis budsjetter og planer for de ansatte, la dem stille spørsmål og komme med sine synspunkter. Gå igjennom regnskapet med dem for å vise om målene nås eller ikke.

3. Lytt til de ansatte. Når beslutninger skal tas, ta de ansatte med på råd og hør på deres forslag. De er normalt nærmest problemene og ser de beste løsningene. Følger du deres råd får de også et sterkt forhold til løsningen og vil føle et fadderskap til den. Derfor vil de gjerne gjøre sitt ytterste for at løsningen blir vellykket.

Kan bedriften ikke følge forslaget fra den ansatte – bruk tid på å forklare hvorfor forslaget ikke kan brukes. Si klart fra hvorfor det ikke passer inn i den strategien som er lagt for bedriften slik at den ansatte ikke føler seg overkjørt.

4. De ansatte må jobbe selvstendig innfor sitt fagområde. Du skal ikke være en barnehagetante som stadig sjekker om de gjør jobben sin. Respekter dem som selvstandige mennesker som best vet hvordan jobben skal gjøres. Alle må få ansvar for sitt fagområde.

5. Definer klart hva som er arbeidsoppgavene og hva som er anvsarsomådet til hver enkelt medarbeider. Unngå at andre legger seg opp i deres ansvarsoråde. Da slipper dere unødvendige problemer og kompetanse- konflikter.

6. Alle trenger ros – og konstruktiv kritikk. Dette er et meget forsømt område på mange arbeidsplasser. De ansatte gjør normalt sitt aller beste og fortjener ros – mye ros for den innsatsen de gjør. Gi ros til hver enkelt direkte og ros når alle ansatte er samlet. Kritikk skal man være forsiktig med, og kun når det er helt saklig berettiget. Kritikk skal gis under fire øyne slik at den ansatte ikke blir hengt ut overfor de andre. Kritikken skal være konstruktiv og saklig, men understrek at du har like stor respekt for den ansatte.

7. En flat struktur uten mange mellomsjefer er ønskelig. Da kan hver operativ avdeling ha stor frihet under ansvar for sine egne resultater. Dessuten skal det være en kort vei opp til øverste leder, så sant bedriften ikke er spesielt stor.

8. Konflikter må løses med en gang. Krig er umulig og dyrt i en bedrift. Er det to som er uenige om en løsning – eller det har oppstått en konflikt mellom dem – ta de to med en gang inn på kontoret ditt. Sett dem sammen og gå igjennom hva problemet er. Hvilke løsnings-alternativer finnes og hva er de to uenige om? Bruk god tid og la begge parter komme med sine synspunkter. Ikke gi deg før begge kan akseptere den løsningen dere i fellesskap kommer frem til. Du skal ikke avslutte før begge de stridende tar hverandre i hendene og bilegger konflikten.

Dersom det ikke er mulig å komme frem til en løsning som begge de stridende og bedriften kan akseptere, etter at dere har prøvet å finne frem til en løsning i møte etter møte, da må de to kamphanene fysisk flyttes fra hverandre slik at de kan fungere hver for seg uten å måtte samarbeide nært med hverandre. Det må unngås at det oppstår en stillingskrig i bedriften.

9. Lik fordeling av kvinner og menn er etter min mening den beste modellen for en bedrift. Da får man den best mulige grobunn for en god bedriftskultur og en god balanse i verdier og erfaringer. Kvinner og menn har ofte ulike måter å løse oppgaver og problemer på – det beriker en organisasjon og vil gi totalt sett de beste løsningene. Det er også avgjørende at det er en god fordeling av kvinner og menn på alle nivåer. Det bør være kvinnelige sjefer, mellom ledere og øvrige ansatte – altså en likest mulig fordeling på alle nivåer, ikke bare menn i toppen og kvinner på bunn, som i enkelte organisasjoner.

10. De ansatte bør være med på å eie bedriften. Det bør lages et program der de ansatte tilbys å bli aksjonærer i bedriften. Eiendomsretten er en meget sterk drivkraft som kan gi svært positive resultater. Det er også viktig for de ansatte å få den samme informasjonen som aksjonærene, det er lettere å få et samlet syn på hva som er best for bedriften. Da blir det ikke et unaturlig skille mellom eiere og ansatte – det blir ikke en spørsmål om vi og de – det blir bare vi.  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five