FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGS-DRIVENDE

Av Carsten O. Five Er du kvinne og selvstendig næringsdrivende, diskrimineres du når det gjelder fødslespenger i forhold til vanlige arbeidstagere. Her er reglene:
For å ha rett til fødselspenger må du ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødselsstønadsperioden tar til.

Fødselspenger til selvstendig næringsdrivende fastsettes etter de samme regler som gjelder for sykepenger og beregnes som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av din inntekt (pensjonspoengtallene) for de siste tre årene.

Pensjonspoengtall er årlig arbeidsinntekt omregnet i forhold til grunnbeløpet i folketrygden (G) det samme året. Når krav om fødselspenger settes frem vil trygdekontoret (NAV) gjøre en vurdering av arbeids- og inntektsopplysningene dine. På visse vilkår kan grunnlaget fastsettes ved skjønn.  

Fødselspenger til selvstendig næringsdrivende utgjør 65 % av det fastsatte grunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. For å få rett til fulle fødselspenger, må du betale frivillig tilleggstrygd minst ti måneder før fødselen. 

Brosjyren Trygdeavgifter og trygdepremier finner du på internett: trygdeetaten.no. Den viser blant annet en oversikt over premiesatsene for tilleggforsikring.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five