IKKE BLI LURT SOM SAMBOER

Mange har følt seg grundig snytt etter at et samboerforhold har gått i vasken. Særlig er det viktig å ha klare avtaler og rettigheter når det også er barn med i samboerforholdet.
Du er stormforelsket og flytter inn til kjæresten bare etter at dere har kjent hverandre noen uker. Nå er det ingen problemer – alle økonomiske floker løser seg umiddelbart. 

Men nettopp nå – når alt er rosenrødt er det viktig å ha hodet kaldt og hjertet varmt. Alt for mange har smertelig fått oppleve hvor galt det kan gå i et samboerforhold fordi ingenting er avtalt om hvem som eier hva. Det er som regel den svake part det går utover. 

Eneeie
Utgangspunktet for samboere er eneeie. Det vil si at du alene eier det du bringer med deg inn i samlivet, det du anskaffer under samlivet og det du arver eller får i gave. Som samboer kan du fritt råde over det du eier alene. Dette gjelder også boligen, selv om dere bor i den sammen. 

Den som eier en bolig fra før, eller som kjøper bolig under samlivet, er eier av boligen. Hvis dere er samboere og ønsker at begge skal være eiere må dette gå frem av skjøtet for boligen samt en skriftlig avtale mellom dere – gjerne en samboeravtale. 

Du er selv ansvarlig for gjeld du pådrar deg. Långiver (kreditor) kan derfor ikke kreve at samboeren din skal betale gjelden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at dere stifter felles gjeld, for eksempel et huslån. Felles gjeld betyr at dere begge er ansvarlige for nedbetalingen av gjelden. Dette bør reguleres i en skriftlig avtale (samboeravtale).  

Hvis samboere leier en leilighet er det en fordel at dere begge står som leietagere i kontrakten.  

   
Sameie
Alternativet til eneeie er sameie. Alt ektefeller eier ved inngåelse av ekteskap og det de senere erverver blir som hovedregle felleseie. Men i ekteskapet eller ved ekteskapsbrudd er det også mulig å kreve særeie – enten i en avtale mellom ektefellene (ektepakt) eller ved skjevedeling hvis ekteskapet oppløses.

Ønsker man altså felleseie er det enkleste å gifte seg. Da blir begges rettigheter og plikter klarere definert. Men jeg forstå at mange ønsker å bo sammen først før de eventuelt gifter seg. 

 
Samboerkontrakt må skrives
Derfor er det helt nødvendig å inngå en skriftlig samboeravtale så raskt som mulig etter at man har flyttet sammen. Det er i den første tiden når man ennå er forelsket avtalen må lages. Hvis forholdet begynner å skrante er det umulig å få til en avtale som begge er enige i.

Ekstra viktig er det å ha en samboeravtale hvis det også er barn med i forholdet. Det kan være barn fra tidligere forhold eller barn i felleskap.

En samboerkontrakt er en skriftlig avtale mellom dere to – samboerne – for hvordan økonomiske- og eiendomsmessige forhold skal være mellom dere mens dere er samboere og hva som skal skje dersom samboerforholdet oppløses. 

 
Skriftlig avtale
Samboeravtalen skal settes opp skriftlig og undertegnes av begge to.

De viktigste elementene i en samboeravtale bør være: Hvem avtalen er mellom. Eiendom og formue:

A: Hvem eier boligen? Eies boligen felles og med hvilken prosent av hver? Eller er det bare den ene som eier boligen?

B: Hvem eier bilen?

C: Hvem eier verdifulle gjenstander som hytte, båt osv.

D: Andre eiendeler som møbler, TV, stereoanlegg, kunst, malerier, sølvtøy, smykker, diverse utstyr osv.

E: Hva skjer med de gjenstandene hver arver eller mottar som gave? Skal de være eneeie eller felleseie? Finans- og pengeforhold

A: Hvem har forpliktelser for gjelden? Hva er personlig gjeld og hva har dere av felles gjeld? Hvem skal betale renter og avdrag?

B: Hvem eier bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer? Hvem skal få avskatningen og eventuelle verdistigninger?

C: Hvem er ansvarlig for betaling av forsikringer? Hvem har rett til erstatningsutbetalinger?

NB! Sørg for å ha en innboforsikring på her av dere – ellers kan forsikringsselskapet hevde at den ene ikke har forsikret sine saker. Hvordan skal de daglige utgiftene dekkes? Skal begge bidra likt til å dekke husholdningsutgifter, strøm, vedlikehold, abonnement osv, eller skal det være en prosentvis deling? Hva skal skje dersom samboerforholdet oppløses?

A: Eiendeler som eies kun av den ene skal holdes utenfor delingen.

B: Felles eiendeler som er nevnt i punkt 2 skal settes til markedsverdi ved samlivsbruddet.

C: Dere kan bestemme at bestemte eiendeler skal tilfalle den ene mot at vedkommende kjøper ut den andre.

D: Ved uenighet kan dere for eksempel trekke lodd.

E: Til slutt summeres verdien på det hver av partene har tatt ut av felleseiendommen og det gjøres opp et økonomisk oppgjør mellom dere. Samlivsopphør ved død.

A: Blir samlivet oppløst ved død, reguleres gjenlevendes rettigheter i et gjensidig testament som følger samboeravtalen.

B: Tegnes det livsforsikring som begunstiger den andre (utbetales lengstlevende), blir forsikringssummen gjenlevnedes ene-eie. Og skal ikke gå inn i avdødes dødsbo. Ved eventuelt samlivsopphør forplikter begge seg til gjensidig å oppheve begunstigelsen. 

Husk å undertegne avtalen. 

 
Testament er livsviktig
Uansett hvor lenge dere har bodd sammen så arver du i utgangspunktet ingenting etter samboeren hvis vedkommende dør. Samboere har nemlig ikke arverett etter norsk lov – uansett om dere har bodd sammen lenge, har felles barn eller eier boligen sammen. 

Dør den ene er det arvingene til avdøde som arver, dersom det ikke foreligger noe testament. Det kan for eksempel være foreldrene eller søsken til avdøde. Det er ikke sikkert de ønsker at den lengstlevende samboeren skal få lov til å fortsette å bo i boligen – dersom ikke det er klart etter et testament. 

Hvis mindreårige barn arver, vil normalt overformynderiet i kommunen komme inn og bestemme over hvordan arven skal forvaltes. 

Ikke uskiftet bo           
Samboerkontrakten bestemmer hvem som har rett på hvilke verdier hvis dere flytter fra hverandre. Hvis den ene samboeren derimot dør, må dere ha et gjensidig testament for at den andre samboeren skal få arve.

NB! Derfor må dere skrive gjensidig testament, som sikrer lengstlevendes rettigheter! 

Husk også at samboere ikke har rett til å sitte i uskiftet bo – det vil si bli boende i samborens felles bolig uten å gjennomføre arveoppgjøret med avdødes barn, foreldre eller andre arvinger. 

Livsforsikring
For å sikre den lengstlevendes økonomiske midler bør begge tegne en livsforsikring der den andre samboeren er begunstiget. Det vil si at dersom den ene dør, er det bare samboeren som får utbetalt forsikringssummen. Pengene går ikke til andre arvinger. 

En slik forsikringsutbetaling kan være nødvendig for at den lengstlevende skal ha økonomisk mulighet for å overta boligen og gjerne ha litt ekstra.   

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five