Kjøpe bolig: sjekk billig startlån

Skal du kjøpe bolig og er ung, sjekk om du har rett til startlån fra Husbanken. Lånet skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig. Retningslinjer og praksis vil variere noe fra kommune til kommune. Du får opplysninger hos boligkontoret i kommunen.

Lånet kan gis som toppfinansiering når grunnlånet gis i privat bank eller av andre långivere. Har du problemer med å få lån i det private bankmarkedet, kan kommunen vurdere å tilby fullfinansiering med startlån.

Krav til boligen
Boligen skal være nøktern og egnet i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og skal være rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du bor.

Hvem kan få lån?
Lånet er behovsprøvd og skal være et tilbud til husstander med svak økonomi og som har har problermer med å etablere seg i egen bolig.
– unge i etableringsfasen
– barnefamilier
– enslige forsørgere
– funksjonshemmede
– andre vanskeligstilte husstander

Hvor mye lån kan du få?
Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevnen og til eventuell annen gjeld som du har. Du må også klare å betjene boligutgiftene over tid. Det kan være en fordel å ha noe oppsparte midler.

Kommunene kan vurdere å gi hele kjøpesummen med startlån,eller som toppfinansiering/tilleggslån. Begrunnelse for søknad om startlån, kan for eksempel være å unngå å ta opp privat lån med krav om kausjon.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five