NÅR BOR DU SKATTEMESSIG I UTLANDET?

Skattemessig bosted ved innflytting til Norge
Reglene om skattemessig bosted ved innflytting til Norge gjelder for  personer som ikke tidligere har bodd i Norge, og  personer som har bodd i Norge tidligere og som har fått godkjent skattemessig utflytting før 1. januar 2004.

Etter de nye reglene vil en person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, bli skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder en person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager. For å beregne om du har oppholdt deg i Norge mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, må du også ta med opphold i Norge i 2003.

Oppholder du deg mer enn 183 dager i Norge i innflyttingsåret, er du skattemessig bosatt fra første dag du oppholder deg i Norge. Fordeler de 183 dagene seg på to inntektsår, blir du skattemessig bosatt fra 1. januar i år to. (Du vil være begrenset skattepliktig i året før. Det vil si at du bare er skattepliktig for visse inntekter med tilknytning til Norge.)

Oppholder du deg i Norge mer enn 270 dager i en trettiseksmånedersperiode, er du skattemessig bosatt fra 1. januar i det året oppholdet overstiger 270 dager. (Du vil være begrenset skattepliktig i de(t) foregående år. Se over)

Du kan oppholde deg i gjennomsnitt 90 dager per år i Norge uten å bli skattemessig bosatt i Norge.

Eksempel:

Johan er pensjonist og emigrerte til Frankrike i 1995. Han oppholder seg i Norge hver sommer og hver jul. Hvis Johan oppholder seg i Norge i mer enn 270 dager i en periode på 36 måneder, dvs. mer enn 3 måneder per år i gjennomsnitt, vil han bli skattemessig bosatt i Norge. Han vil da bli skattepliktig i Norge og ha plikt til å sende selvangivelse. Skattemessig bosted kan da bare opphøre etter de reglene som er beskrevet nedenfor.

En person som er skattemessig bosatt i Norge etter intern rett, er i utgangspunktet skattepliktig til Norge for all formue og inntekt, uansett om den befinner seg i eller er opptjent i Norge eller i utlandet. Norges beskatningsrett kan være begrenset av bestemmelsene i en skatteavtale med et annet land.

Opphør av skattemessig bosted ved utflytting fra Norge
Etter de nye reglene om skattemessig bosted ved utflytting er det bare de som tar fast opphold i utlandet som kan anses som skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

Reglene om skattemessig bosted ved utflytting gjelder for: personer som var bosatt i Norge per 31. desember 2003, og  personer som blir skattemessig bosatt her i 2004 eller senere.

For at skattemessig bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må du godtgjøre  at du har tatt fast opphold i utlandet, at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret, og at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge.

Har du bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, opphører skattemessig bosted i Norge i det inntektsår samtlige av disse tre vilkårene er oppfylt.

Har du bodd i Norge i til sammen 10 år eller mer før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, kan det skattemessige bosted i Norge først opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet.
 
For at det skattemessige bosted skal opphøre må du oppfylle følgende krav i hvert av de tre inntektsårene etter at du tok fast opphold i utlandet: oppholdet i Norge må ikke overstige 61 dager du selv eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) må ikke disponere bolig i Norge.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five