PENSJONSPOENG FOR PASS AV BARN

Av Carsten O. Five Det er slettes ikke alle som taper pensjonspoeng når de er hjemme med barn noen år. Fra 1992 ble det nemlig innført en ordning med pensjonspoeng i folketrygden for den som er hjemme og har den daglige omsorgen for barn.
Dette er en kompensasjonsordning for personer som i en kortere eller lengre periode er ute av arbeidslivet som følge av omsorgsoppgaver, og dermed ikke har anledning til å tjene opp pensjonspoeng av egen arbeidsinntekt, kan Rikstrygdeverket fortelle. (Denne ordningen gjelder også for personer som utfører omsorgsarbeid for en syk, funksjonshemmet eller eldre person. Trygdekontoret kan gi nærmere informasjon).

Du får godskrevet inntil 3,00 pensjonspoeng for hvert år fra og med det året barnet blir født og til og med det året barnet fyller 6 år. Pensjonspoengene godskrives automatisk på den som mottar barnetrygd dersom ikke annet er avtalt.

I tillegg bør du vurdere etter hvert å spare litt ekstra for deg selv med tanke på pensjon. Noen kroner hver måned – for eksempel i aksjefond – kan gi deg litt større frihet økonomisk når du blir pensjonist.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five