SLIK FÅR DU UFØRETRYGD

Av Carsten O. Five Er du sliten eller utslitt? Har du arbeidet nok i livet? Kanskje du vil søke om uføretrygd? Slik går du frem:
Uføretrygden skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen langvarig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller annet. Det finnes to ytelser: tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. Fem vilkår må være oppfylt for å ha rett til en uføreytelse:

O Hovedreglen er at du må ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør. 

    O Du må være mellom 18 og 67 år. 

   O Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av langvarig sykdom, skade eller annet. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.

   O Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring fo for å bedre inntektsevnen din.

    O Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 50 prosent  

Dersom du har vært i arbeid, vil en uføreytelse normalt være aktuell først når du har gått ett år sykmeldt og etter dette har gjennomgått ytterligere medisinsk behandling og/eller attføring. Du kan ha rett til en uføreytelse også hvis du er hjemmearbeidende eller aldri har vært i arbeid.

Søknad om uføreytelse fra folketrygden skal settes fram skriftlig eller muntlig til ditt lokale NAV-kontor (trygdekontoret). Det er NAV som bestemmer om du fyller vilkårene for tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon. Du kan få hjelp fra NAV lokalt til å fylle ut søknadsskjemaet.    

Hvis du ønsker veiledning eller nærmere opplysninger, kan du kontakte NAV lokalt. Du kan også få informasjon på servicetelefon 810 33 810. Det kan også være mulig å få hjemmebesøk av saksbehandler, hvis helsen gjør det vanskelig for deg å møte opp på NAV lokalt.

Hva du får, er avhengig av om du har fått innvilget uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad. Uføreytelser blir utbetalt månedlig, og er skattepliktig inntekt.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five