Slik fordeles barnebidraget

Hvilke regler gjelder hvis det blir brudd og dere har felles barn, uansett om dere er gift eller samboere:
O Dere har begge plikt til å bidra til at barna skal ha det godt under oppveksten. Bor barna hos den ene, må den andre oppfylle sin del av plikten ved å betale barnebidrag hver måned. 

O Det tas som utgangspunkt at forsørging av barn er et privat anliggende, og at det derfor ikke er nødvendig å trekke inn det offentlige, dersom dere som foreldre kan komme frem til en avtale begge er tilfreds med. 
         

Dersom mor eller far ønsker at det offentlige – trygdeetaten – skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge foreldre betale et gebyr til staten.

Om bidragsmottageren ønsker det, kan trygdeetatens innkrevingssentral stå for innkreving  og formidling av bidraget selv om foreldrene har inngått privat avtale. Dette er gebytrfritt. 

Hva blir bidraget?

Den enkleste måten å finne ut hva bidraget blir er å se på internett: http//bidragsveileder.trygdeetaten.no. 
           

Regelverket tar utgangspunkt i hva det koster å ha barn (ikke ut fra en prosentsats av den bidragspliktiges inntekt slik det gamle har vært).

Bidarget tar utgangspunkt i:

O Hva det koster å ha et barn (underholdskostnad).O Mors og fars inntekt. O Samværet med barnet. 
 

Beregningen gjøres i fem trinn:

Trinn 1:  Er hva det koster å ha et barn – underholdskostnaden. Den består av:

O Forbruksutgifter avhengig av barnets alder. Det er tre aldersklasser.

O Boutgifter – en fast sats.

O Utgifter til barnetilsyn.

Deretter trekks barnetrygden fra.

Trinn 2: Underholdskostnaden fordeles så mellom mor og far i forhold til deres inntekt.

Trinn 3: Når bidraget er beregnet, blir det vurdert mot mors og fars økonomi. Bidraget kan falle bort eller reduseres dersom den enkeltes økonomi tilsier det. Bidragsevnen kommer man frem til ved å ta utgangspunkt i inntekt og deretter trekke fra:

O Skatt og trygdeavgift.

O Dekning av basisutgifter som boutgifter.

O Eventuelt 50 prosent av underholdskostnaden til egne barn i egen husstand.

Trinn 4: Uansett økonomisk evne skal samlet bidrag – det vil si alle barnebidrag mor eller far skal betale – før samvær er trukket fra, ikke utgjøre mer enn 25 prosent av mor eller fars inntektsgrunnlag.

Trinn 5: I regelverket får samvær med barnet betydning for bidragets størrelse. Fradraget er ment å dekke løpende utgifter under samværet. For å unngå unødig kompliserte regler og mye administrasjon, er samværet delt inn i fire samværsklasser, avhengig av hvor mye barnet er hos bidragsyter:

(O 2-3 netter pr måned..O 4-8 netter per måned.O 9-13 netter per måned.O 14-15 netter per måned.) 

Med utgangspunkt i disse fem trinnene kommer man frem til det endelige bidraget. Det er imidlertid ikke alle bidragssaker som passer inn i denne formelen. 

I tillegg til bidraget fra den andre av foreldrene, kan det også gis støtte fra det offentlige. O Overgangsstønad O Stønad til barnetilsyn O Stønad til dekning av utdanningsutgifter O Tilskudd til dekning av flytteutgifter.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five